De Praktijk


Spreekuur

De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Voor dringende zaken die niet tot uw eerstvolgende afspraak kunnen wachten kunt u per email of tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (0575-760802).

 

 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen tijdens werkdagen/ kantooruren:

 • Onder werktijd (zie boven) kunt u bellen met het secretariaat, tel.: 0575-760 802.
 • Geen contact? Wilt u a.u.b. een bericht op de voicemail inspreken. Luistert u eerst het voicemailbericht van de praktijk geheel af. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u gezocht.
 • Mailen naar: administratie@timmerpsychiatrie.nl.

Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in de weekenden:

Belt u de huisartsenpost (HAP) in uw regio:

 • Zutphen      : 0900-2009000
 • Eibergen       : 0900-5009000
 • Doetinchem: 0314-329888

 

Waarneming

Voor waarneming tijdens afwezigheid is gezorgd. Via (de voicemail van) het secretariaat,  tel.: 0575–760 802, wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de waarnemend hulpverlener. Buiten kantooruren kunt u bellen met uw eigen huisarts.

 

 

Samenwerking & ketenpartners

Na intake wordt bekeken hoe de behandeling er uit gaat zien. Vaak worden er medebehandelaren betrokken, zie bij over ons.

Daarnaast wordt vaak samen gewerkt met:

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie, visitatie vanuit de beroepsverenigingen en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Dit register zal worden gepubliceerd op internet. Timmer Psychiatrie beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. 

 

Download
kwaliteitsstatuut oktober 2022.pdf
Adobe Acrobat document 103.9 KB

Klachtenregeling

Wij hopen dat wanneer u niet tevreden bent, u dit zo snel mogelijk kenbaar maakt. Een klacht uiten is de eerste stap om tot een oplossing te komen. Probeer in eerste instantie contact op te nemen met uw behandelaar. Het kan u verder helpen en leert ons ook om u beter van dienst te zijn. 

Mocht het gesprek over de klacht niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de algemeen directeur, mevr. S.J. Timmer. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via s.timmer@timmerpsychiatrie.nl.

 

Komt u er niet uit, dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die u door ons krijgt aangeboden. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. U kunt deze functionaris bereiken via  bemiddeling@quasir.nl of via telefoonnummer: 06-484 455 38 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr).

Mocht dat niet tot oplossing  komen dan kan je je wenden tot een erkende geschilleninstantie. Timmer Psychiatrie is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, waar je je geschil kunt melden. Een geschil wordt pas in behandeling genomen nadat je de klacht eerst hebt gemeld bij ons en de gelegenheid hebt gegeven binnen zes weken met een passende oplossing te komen. 

 

Stichting Zorggeschil

Postbus 132

8430 AC Oosterwolde

T. 085-273 32 19

M. 06 125 830 75 (ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil)

9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

 info@zorggeschil.nl

 

 

Privacy

Alle behandelaren hebben een beroepsgeheim, wat betekent dat wat u ons vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt in overleg met u en wanneer u daar toestemming voor geeft.

Het privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Download
Privacyverklaring pdf.pdf
Adobe Acrobat document 72.6 KB

Cliëntenraad

Timmer Psychiatrie heeft een cliëntenraad, waarin cliënten plaats nemen, die zorg krijgen bij Timmer Psychiatrie. De cliëntenraad heeft een adviserende rol. Uw mening is onmisbaar bij het bepalen van het beleid van de praktijk.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad komt minimaal 2 x per jaar bij elkaar en zal op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen de praktijk. Zij kunnen advies geven over onderwerpen die de cliënt direct aangaan zoals:

 • kwaliteit van zorg
 • informatieverstrekking aan cliënten
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
 • omgaan met de privacy
 • cliëntendossier

Hiermee wil de praktijk de dienstverlening verbeteren en open staan voor verbeterpunten.

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Download
Algemene leveringsvoorwaarden Timmer Psy
Adobe Acrobat document 102.1 KB

Professioneel statuut

Download
Professioneel statuut Timmer Psychiatrie
Adobe Acrobat document 187.7 KB