Werkwijze


Timmer Psychiatrie biedt deskundige psychiatrische diagnostiek en behandelingen voor volwassenen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er wordt samen gewerkt met een team van zelfstandige behandelaren die ingezet kunnen worden indien dat geïndiceerd is, denk aan psychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, dramatherapeuten, systeemtherapeuten en psychomotorische therapie.

 

Voor wie

Voor bijna alle psychiatrische problemen, zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angstklachten, ADHD, psychotische stoornissen etc. kunt u bij mij terecht. Indien er regelmatig crisissituaties ontstaan, waarbij bijvoorbeeld opnames nodig zijn, dan bent u waarschijnlijk beter op uw plek binnen een grotere GGZ-instelling zoals GGNet of Dimence.

 


 

Behandeling

In een kennismakingsgesprek wordt met u na gegaan of behandeling bij ons passend is en aansluit bij uw behoefte. Indien er geen passend aanbod is bij uw zorgvraag wordt u terug verwezen naar de verwijzer, indien mogelijk met een advies voor behandeling elders. Indien we besluiten de behandeling te starten, wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de diagnose, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan, dat in een adviesgesprek besproken wordt. Aansluitend kan behandeling plaats vinden. De behandeling zal bestaan uit therapeutische gesprekken en/of medicatie, waarbij uw hulpvraag uiteraard centraal staat. Er wordt structureel samen gewerkt met verschillende zelfstandige medebehandelaren, zodat een multidisciplinaire behandeling kan worden aangeboden en maatwerk gegarandeerd is. Zie voor meer informatie bij Over ons.

Voor aanmelding zie het kopje Aanmelding

  

Psycholoog of psychiater?

Het verschil tussen een psycholoog/psychotherapeut en een psychiater is dat een psychiater ook aandacht heeft voor het biologische deel van de klachten, wat betekent dat er medicatie kan worden voorgeschreven. Als uw behandelvraag ligt bij psychotherapie alleen, dan bent u waarschijnlijk meer op uw plek bij een psycholoog of psychotherapeut. Indien de klachten ondanks een lopend traject onvoldoende opklaren of indien de therapeut vermoedt dat er ook medicamenteuze behandeling nodig is, dan kan er een consult bij de psychiater of verpleegkundig specialist worden ingepland. Op deze manier is een optimale behandeling mogelijk. Bij de meeste therapeuten in de regio is deze manier van samenwerken bekend en gewenst. Zij kunnen ons hiertoe altijd benaderen.

Over het algemeen is de huisarts goed in staat om te beoordelen of een verwijzing naar ofwel een psycholoog, dan wel naar een psychiater is aangewezen.

 

Daarnaast doet Simone Timmer consultaties op verzoek van huisartsen. Zie verder bij het kopje consultatie.

 

Let op

Indien de problematiek dusdanig complex is dat meer specifieke zorg nodig is, zoals deeltijdbehandeling of een opname, zult u naar een grotere GGZ instelling worden verwezen.

Timmer Psychiatrie biedt geen 24-uurs dienst, dus in crisissituaties buiten kantoortijden dient u zich te melden bij de huisartsenpost.

 

 

Privacy

Alle behandelaren hebben een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u ons vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.  

De privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).