Vergoedingen

 

Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling. De huisarts geeft in de brief ook aan waarom deze zorg nodig is.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De praktijk hanteert de tarieven voor 2022 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze zijn algemeen geldend voor GGZ behandelingen.

Voor 2022 heeft de praktijk geen contracten afgesproken met verzekeraars. Belangrijkste reden is dat de inmenging van verzekeraars niet altijd ten goede komt aan de uitoefening van de psychiatrische praktijkvoering. Vrijheid van invulling en duur van de behandeling is mijns inziens belangrijker.

 

Welke polis?

Indien u een restitutiepolis heeft, wordt over het algemeen 100% van de kosten van uw behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar over het algemeen slechts een gedeelte van de kosten. Het gedeelte van de kosten, dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt bij u in rekening gebracht. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat voor polis u heeft en hoeveel er vergoed wordt.

 

Wij adviseren u om een restitutiepolis af te sluiten. De kosten per maand zijn weliswaar iets hoger dan bij een naturapolis, maar u weet dan zeker dat uw behandeling vergoed wordt.

 

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de kosten van restitutiepolissen van de verschillende zorgverzekeraars, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

 

Tarieven

 

Bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ) wor­den de kos­ten gede­cla­reerd in Dia­gno­se Behan­del Com­bi­na­ties

(DBC’s). Alle tijd die aan uw behan­de­ling wordt besteed, wordt gere­gi­streerd op de DBC. Dus niet alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar, maar ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging,

voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts etc.

Een DBC heeft een loop­tijd van maxi­maal een jaar. Hier­na kan, indien nodig, een ver­volg DBC geo­pend wor­den. Bij het slui­ten van de DBC – na een jaar of zo veel eer­der als de behan­de­ling is afge­rond – wordt afhan­ke­lijk van de beste­de tijd en de bij u gestel­de dia­gno­se een DBC pro­duct­groep bepaald. Aan zo’n pro­duct­groep is een tarief gekop­peld dat in reke­ning wordt gebracht. De struc­tuur van het tarief­sys­teem is zo dat de pre­cie­ze kos­ten pas bij slui­ting van de DBC kun­nen wor­den vast­ge­steld. Als glo­ba­le

richt­lijn kunt u uit­gaan van 100 euro per besteed uur, maar dit kan ook meer of min­der zijn.

De tarie­ven voor de ver­schil­len­de DBC pro­duct­groe­pen wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit

(NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. De tarief­be­schik­kin­gen voor 2021 kunt u (in PDF) down­lo­a­den door op hier te klik­ken: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285529_22/

 

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar s.timmer@timmerpsychiatrie.nl of administratie@timmerpsychiatrie.nl.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 1 werkdag van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.