Vergoedingen

 

Timmer Psychiatrie is een tweedelijns GGZ instelling. Dit betekent dat u een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling. De huisarts geeft in de brief ook aan waarom deze zorg nodig is.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze zijn algemeen geldend voor GGZ behandelingen.

Voor 2024 heeft de praktijk geen contracten afgesproken met verzekeraars. Belangrijkste reden is dat het afsluiten van contracten door verzekeraars wordt ontmoedigd en daarnaast niet altijd ten goede komt aan de uitoefening van de psychiatrische praktijkvoering. 

 

Welke polis?

Indien u een restitutiepolis heeft, wordt over het algemeen 100% van de kosten van uw behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar over het algemeen slechts een gedeelte van de kosten. Het gedeelte van de kosten, dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt bij u in rekening gebracht. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat voor polis u heeft en hoeveel er vergoed wordt.

 

Wij adviseren u om een restitutiepolis af te sluiten. De kosten per maand zijn weliswaar iets hoger dan bij een naturapolis, maar u weet dan zeker dat uw behandeling vergoed wordt. Er is in 2024 nog maar één echte restitutiepolis (Menzis Basis Vrij) die alles vergoed zonder voorwaarden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van restitutiepolissen van de verschillende zorgverzekeraars voor 2024, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

 

Toestemming zorgverzekeraar

Als je bij ons in behandeling wilt terwijl wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat de zorgverzekeraar van jou verlangt dat je vooraf toestemming vraagt. Zonder toestemming krijg je de zorg niet vergoed. Die toestemming heet in verzekeringstermen een machtiging. De zorgverzekeraar vraagt om uitgebreide informatie (verwijsbrief, behandelplan, offerte etc.) om de machtigingsaanvraag te kunnen beoordelen. Het heeft niet onze voorkeur om op die manier te starten. Het is wat ons betreft niet aan de verzekeraar om zich inhoudelijk uit te spreken over de problematiek en de gekozen behandeling. 

 

 

 

Tarieven

 

Bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ) wor­den de kos­ten gede­cla­reerd volgens het Zorg Prestatie Model. Alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar wordt in rekening gebracht, maar in die tarieven is ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd verwerkt. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging, voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts, brieven etc.

 

De tarie­ven voor de ver­schil­len­de disciplines wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. De tarief­be­schik­kin­gen voor 2024 kunt u (in PDF) down­lo­a­den door hier te klik­ken en te kiezen voor de bijlage: tarieven GGZ en forensische zorg.

 

 

Download
NZA- Tarieven
Tarieven 2022-2023-2024 MONO-MULTI.xlsx
Microsoft Excel werkblad 23.0 KB

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar administratie@timmerpsychiatrie.nl.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste één werkdag van te voren is afgezegd, kunnen wij ter tegemoetkoming een bedrag in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.